Kamerové a zabezpečovací systémy

Kompletní ochrana budov a vnějších prostor, kamerové monitorovací systémy, kontrola vstupu na bázi osobních karet

 

Internet v Budyni n. O.

Nabízíme vysokorychlostní připojení v Budyni nad Ohří. Bližší informace zde...

 

Optické a televizní rozvody

Projektujeme a realizujeme komlexní řešní optických a televizních sítí

 

Protipožární signalizace

Projekce a dodávka komlexníh řešní EPS a detekce plynu

www.slamont.cz Produkty a služby Internetové připojení
Smluvní podmínky Stračí PDF Tisk Email

Smluvní podmínky (Wi-Fi)


Čl. 1 - Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného připojení k datové síti (dále jen Koncové místo). Rozsah Služeb je uveden ve smlouvě. Ke změně rozsahu Služeb může dojít pouze dohodou smluvních stran.

1.2. Aktuální informace o druhu a rozsahu a ceně Služeb poskytovaných Dodavatelem ve formě aktuálního ceníku jsou veřejně přístupné v zákaznickém centru Dodavatele na adrese uvedené ve smlouvě a dále na internetové stránce Dodavatele www.slamont.net. Uživatel souhlasí s tímto způsobem zveřejnění a současně bere na vědomí, že uvedeným způsobem bude Dodavatel zveřejňovat i případné změny aktuálního ceníku a Smluvních podmínek a to nejméně 30 dnů před jejich účinností. Nesouhlas se změnou je důvodem pro uplatnění výpovědi ze strany Uživatele bez ohledu na 12ti měsíční lhůtu uvedenou v bodě 7.2 Smluvních podmínek.

1.3. Uživatel se zavazuje za Služby uvedené ve smlouvě platit poplatky v souladu s těmito Smluvními podmínkami a Aktuálním ceníkem služeb a zavazuje se plnit další povinnosti a závazky ze smlouvy a ze smluvních podmínek vyplývající.

1.4. Dodavatel prohlašuje, že k poskytování Služeb má potřebná oprávnění a Služby poskytuje v souladu s všeobecnými oprávněním č. VO-S/1/07.2005-9.


Čl. 2 - Zařízení pro poskytování služeb

2.1. Technické zařízení, jehož prostřednictvím jsou Služby poskytovány a jeho součásti a příslušenství (dále jen Zařízení) si zajistí ke své tíži Uživatel. Toto Zařízení musí splňovat náležité normy a musí být kompatibilní se specifikací IEEE 802.b/g.

2.2. Uživatel se zavazuje Zařízení Dodavatele užívat pouze k účelu, k němuž je určeno a nepoužívat ho k účelům jiným. Uživatel je povinen Zařízení ochraňovat před zneužitím. Dojde-li k odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení Zařízení, je Uživatel povinen o tom nejpozději do 24 hodin od vzniku takové události informovat zákaznické centrum Dodavatele.


Čl. 3 - Dodávka služeb

3.1. Dodavatel po celou dobu trvání Smlouvy umožní Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet v souladu s parametry uvedenými v aktuálním ceníku Dodavatele pro Službu sjednanou ve Smlouvě.

3.2. Uživatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost při plnění smlouvy. Zejména je povinen umožnit Dodavateli nebo Dodavatelem pověřené osobě přístup do prostor, v nichž je umístěno Koncové místo za účelem instalace, opravy, údržby, seřízení, revize, přemístění či demontáže Zařízení.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za obsah využití Služeb Uživatelem, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti Internet, přestože jsou tyto informace přístupné a používané prostřednictvím Služeb, ani nenese odpovědnost za přenos údajů a dat prostřednictvím sítě Internet.

3.4. Uživatel se zavazuje seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb. Důsledky za porušení tohoto závazku nese Uživatel.

3.5. Dodavatel udělí Uživateli přístupové heslo, které Uživatel užívá pro přístup k síti Internet. Dodavatel je oprávněn toto heslo měnit z organizačních, provozních či technických důvodů na straně Dodavatele. Uživatel se zavazuje se svým přístupovým heslem nakládat jako s důvěrným údajem. Uživatel nese plnou odpovědnost za používání svého přístupového hesla, za veškeré materiály, informace a údaje umístěné na domovské stránce Uživatele, jakož i za informace a údaje používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služeb.

3.6. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných Služeb on-line, mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení Uživatele. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nebo jinak související s přístupem třetích osob do koncového zařízení Uživatele, nebo k jakékoliv ztrátě dat Uživatele umístěných na koncovém zařízení Uživatele ani za případné užívání takových aplikací Uživatelem.

3.7. Uživatel bere na vědomí, že instalace, používání, kontrola, údržba a opravy koncového zařízení mohou vést k výpadku Služeb, případně vést ke ztrátě dat na koncovém zařízení Uživatele. Uživatel je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na Koncovém zařízení Uživatele. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za to, zda Uživatel zálohování dat provádí či nikoliv.

3.8. Uživatel se zavazuje Služby využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu. Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele umožnit bezplatné nebo komerční užívání Služeb třetím osobám. Veškeré důsledky za toto porušení nese Uživatel. Za každý případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000.- Kč splatná k výzvě Dodavatele do 10ti dnů od data učinění výzvy.

3.9. Uživatel souhlasí s tím, že Dodavatel povede elektronickou databázi Uživatelem uskutečněných operací v rámci sítě Dodavatele i mimo ni. Uživatel tímto uděluje souhlas Dodavateli s měřením objemu přenesených dat technickými prostředky Dodavatele, popř. jinými způsoby.

3.10. Uživatel se zavazuje užívat Služby pouze v souladu s platnými právními předpisy, nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či Služeb, pro něž nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn, nepoužívat Služby ani Zařízení k porušení nebo k pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele datové sítě nebo účtu, ani k získání ani k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného Uživatele, jeho software a datům, nepoužívat ani nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování, zdržet se jakýchkoliv jednání porušujícího etická pravidla chování na síti Internet, zejména nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy a nepřipojovat ke Koncovému místu více než jedno koncové zařízení Uživatele.

3.11. Uživatel se zavazuje jakoukoliv změnu údajů ve smlouvě a jakoukoliv změnu týkající se umístění Koncového místa neprodleně, nejpozději do 1 týdne oznámit Zákaznickému centru Dodavatele.

3.12. Smluvní strany sjednávají, že jakékoliv porušení článků 3.2, 3.4, 3.8, 3.10, 3.11 uživatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy, při jehož zjištění je Dodavatel oprávněn okamžitě přerušit poskytování služeb Uživateli i bez předchozího upozornění. K obnovení poskytování služeb Dodavatel přistoupí po sjednání nápravy na základě písemné žádosti Uživatele a po zaplacení nového instalačního poplatku podle aktuálního ceníku. K obnovení dodávky dojde na písemnou žádost Uživatele a to do 10 dnů po doručení písemné žádosti do zákaznického centra Dodavatele.


Čl. 4 - Poplatky a platební podmínky

4.1. Za poskytované Služby Uživatel platí poplatky podle Aktuálního ceníku služeb. Jedná se o zřizovací poplatek, pravidelné měsíční poplatky za užívání, instalační poplatek při přerušení dodávky podle bodu 3.12. smluvních podmínek, případně další poplatky uvedené v ceníku.

4.2. Zřizovací poplatek a instalační poplatek po přerušení dodávky se platí v hotovosti před zavedením či obnovením služby, měsíční poplatky se platí měsíčně předem tak, aby byly v plné výši zaplaceny do prvého kalendářního dne v měsíci, v němž se Služba poskytuje.

4.3. Při zahájení poskytování Služby v průběhu kalendářního měsíce se alikvotní část měsíčního poplatku vybere v hotovosti současně se zřizovacím poplatkem.

4.4. Neprovede-li Uživatel úhradu měsíčního poplatku ve lhůtě uvedené v bodě 4.2. Smluvních podmínek, Dodavatel od prvého dne měsíce následujícího jednostranně Službu přeruší do doby vyrovnání všech závazků Uživatele vůči Dodavateli. K obnovení dodávky dojde na písemnou žádost Uživatele a to do 10 dnů po doručení písemné žádosti do zákaznického centra Dodavatele. Za porušení povinnosti Uživatele platit řádně a včas měsíční poplatek se sjednává smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za období, po něž byla dodávka Služby podle prvé věty tohoto bodu přerušena.

Čl. 5 - Závady a poruchy a jejich odstraňování

5.1. Při poskytování Služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, popřípadě přerušení poskytování Služeb nebo k jiným poruchám (dále jen Závada). Lze-li Závadu předvídat, oznámí Dodavatel takovou skutečnost Uživateli prostřednictvím elektronické pošty nebo internetové stránky Dodavatele.

5.2. Zjistí-li Uživatel Závadu v dodávce Služeb, která mu nebyla předem oznámena, nebo Závadu na Zařízení, je povinen ji neprodleně oznámit Zákaznickému centru Dodavatele telefonicky, elektronickou poštou, faxem nebo osobně.

5.3. Dodavatel se zavazuje odstranit Závadu do 2 pracovních dnů od jejího ohlášení Zákaznickému centru, pokud mu v tom nebrání vážné důvody. Za vážný důvod se považuje i neposkytnutí součinnosti Uživatele a neumožnění přístupu ke Koncovému místu.

5.4. Nebude-li Závada odstraněna způsobem uvedeným v bodě 5.3 smluvních podmínek nebo bude-li předem oznámená Závada trvat déle než 2 pracovní dny a nebude-li moci Uživatel z tohoto důvodu Služby využívat, vrátí Dodavatel na žádost Uživatele alikvotní část měsíčního poplatku za dobu, po niž nemohl Služby využívat. Bude-li pro Závadu snížena kvalita Služeb po dobu delší než 2 pracovní dny, vrátí Dodavatel na žádost Uživatele poměrnou výši alikvotní části měsíčního poplatku. O žádosti Uživatele na vrácení měsíčního poplatku rozhoduje Dodavatel.

5.5. Náklady na odstranění Závady nese Dodavatel. Způsobil-li Závadu Uživatel, nese náklady na její odstranění Uživatel. Dodavatel má právo na náhradu vynaložených nákladů vůči Uživateli ve výši skutečně vynaložených nákladů, případně paušální náhradu podle Aktuálního ceníku služeb. Podkladem pro úhradu je daňový doklad vystavený Dodavatelem. Uživatel se zavazuje částku uvedenou v daňovém dokladu uhradit v termínu splatnosti tohoto dokladu.


Čl. 7 - Doba trvání a způsoby zániku smlouvy

7.1. Smlouva o dodávce služeb Internetu se uzavírá ode dne uvedeného ve smlouvě na dobu neurčitou.

7.2. Uživatel i Dodavatel jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpověď je možno uplatnit nejdříve po uplynutí 12 celých kalendářních měsíců ode dne vzniku smluvního vztahu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1.dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně pátý den po odeslání. Po dobu výpovědní lhůty jsou obě smluvní strany povinny plnit své závazky ze smlouvy vyplývající včetně řádné úhrady poplatků Služeb.

7.3. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit neprodleně ( bez účinnosti bodu 7.2)

a) je-li Uživatel v prodlení s úhradou poplatků či jiných plateb podle této smlouvy včetně sjednaných smluvních pokut po dobu delší než 15 dnů od jejich splatnosti,

b) poruší-li Uživatel závažným způsobem své povinnosti vyplývající z bodu 3.2, 3.8, 3.10 smlouvy,

c) pozbude-li Dodavatel oprávnění k poskytování Služeb,

d) odvolá-li Uživatel svůj souhlas udělený podle bodu 8.2. smluvních podmínek.

Odstoupení se provádí písemně, musí v něm být výslovně uveden důvod a zasílá se na poslední adresu Uživatele známou Dodavateli.

7.4. Uživatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Dodavatel neposkytuje služby podle smlouvy po dobu delší než 30 dnů. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno Zákaznickému centru Dodavatele.

7.5. Smluvní strany sjednávají, že při ukončení smlouvy zřizovací poplatky i poplatky při další aktivaci jsou nevratné. Uživatel je povinen uhradit Dodavateli veškeré závazky za poskytované služby po celou dobu trvání smlouvy.


Čl. 8 - Závěrečná ustanovení

8.1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele převést nebo postoupit svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

8.2. Uživatel s tímto v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. uděluje Dodavateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat osobní údaje Uživatele uvedené ve smlouvě pro účely informačního systému a účetnictví Dodavatele a pro jeho komunikaci s Uživatelem v rozsahu uzavřené smlouvy. Správcem osobních údajů Uživatele je Dodavatel. Uživatel je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat.

8.3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran s výjimkou případů, kdy podle těchto smluvních podmínek ke změně smlouvy dochází jednostranným úkonem jedné ze smluvní strany.

8.4. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva originály stejnopisu obdrží Dodavatel a jeden obdrží Uživatel.
Ve Štětí dne 5.5.2008


Zpět
 

Newsflash

Internetové připojení
Zřizujeme internetové připojení v Budyni nad Ohří