Kamerové a zabezpečovací systémy

Kompletní ochrana budov a vnějších prostor, kamerové monitorovací systémy, kontrola vstupu na bázi osobních karet

 

Internet v Budyni n. O.

Nabízíme vysokorychlostní připojení v Budyni nad Ohří. Bližší informace zde...

 

Optické a televizní rozvody

Projektujeme a realizujeme komlexní řešní optických a televizních sítí

 

Protipožární signalizace

Projekce a dodávka komlexníh řešní EPS a detekce plynu

www.slamont.cz Produkty a služby Internetové připojení
Smluvní podmínky Budyně n. O. PDF Tisk Email


Společnost SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o., se sídlem 1. Máje 596, 411 08 Štětí, okres Litoměřice,
IČ: 413 26 784, Zapsaná u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka 724, vydává tyto:

Všeobecné podmínky smluv o poskytování služeb elektronických komunikací
(Všeobecné podmínky/VP), platné od 1.2.2018


1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách
1.1. Poskytovatel je společnost SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. , se sídlem 1. máje 596, 41108 Štětí, okres Litoměřic IČ: 413 26 784, zapsaná u Krajského
soudu Ústí nad Labem oddíl C, vložka 724. Poskytovatel je na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem oprávněn k poskytování služeb
elektronických komunikací a k zajišťování veřejných komunikačních sítí.
1.2. Smlouva je smlouva o poskytování služeb elektronické komunikace, a to podle druhu poskytované služby buď (I) Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet, a nebo (II) Smlouva a poskytování služeb elektronických komunikací připojení k síti
Internet, a nebo (III) Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací přenosu hlasu prostřednictvím mobilní sítě GSM (Globální systém mobilní
komunikace)
1.3. Uchazeč je jakákoli fyzická či právnická osoba, která projevila zájem s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu a o uzavření Smlouvy s Poskytovatelem jedná,
1.4. Účastník je jakákoli fyzická či právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu,
1.5. Internet je paketová celosvětová síť určená pro přenos informací,
1.6. Služba je služba elektronických komunikací spočívající v:
1.6.1. přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet, a to mezi dvěma body sítě Internet,
1.6.2. poskytování připojení k síti Internet,
1.6.3. přenosu hlasu prostřednictvím mobilní sítě GSM poskytovaná Poskytovatelem Účastníkovi; charakter a parametry poskytované Služby jsou specifikovány
v Technické specifikaci, která je Přílohou č. 1 Smlouvy
1.7. Koncový bod je rozhraní veřejné pevné komunikační sítě (sítě Internet), kde Poskytovatel poskytuje Službu Účastníkovi,
1.8. Koncové zařízení je zařízení umístěné na koncovém bodě, pomocí kterého Účastník užívá Službu a které vyhovuje příslušným požadavkům a normám
stanoveným pro předmětnou Službu,
1.9. Cena je cena za poskytnutou Službu vyúčtovaná ve výši platné v době poskytnutí Služby. Aktuální platné Ceny za poskytované Služby zpřístupňuje
Poskytovatel vždy na svých internetových stránkách a ve svých provozovnách. Cena platná v době uzavření Smlouvy je uvedena v Příloze Smlouvy – Ceníku
poskytovaných služeb, není-li stranami dohodnuto jinak,
1.10. Vyúčtování je daňový doklad splňující náležitosti stanovené zákonem, který slouží k vyúčtování Ceny za Službu či jiné služby poskytnuté Účastníkovi
Poskytovatelem,
1.11. Porucha Služby je stav, kdy Službu je možno využít jen částečně, anebo ji není možno využít vůbec,
1.12. Reklamace je právní úkon směřující k uplatnění práva Účastníka založeného Poruchou Služby, případně vadně vystaveným Vyúčtováním.
2. Obecná ustanovení
2.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují především vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Smlouvou založené a ve Smlouvě neupravené, jakož i pravidla a
postup při uzavírání a ukončování Smlouvy.
2.2. Smluvní strany prohlašují, že závazkový právní vztah Smlouvou založený se řídí především Všeobecnými podmínkami, dále právním řádem České
republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 127/2005 Sb., zákon o
elektronických komunikacích.
2.3. Proces jednání o uzavření Smlouvy je zahájen podáním návrhu na uzavření Smlouvy Poskytovatelem nebo Uchazečem.
2.4. Uchazeč podává návrh na uzavření Smlouvy prostřednictvím vyplněné závazné objednávky. Formulář závazné objednávky je dostupný v každé provozovně
Poskytovatele a na internetových stránkách Poskytovatele.
2.5. Po obdržení závazné objednávky je Poskytovatel povinen zjistit možnost zřízení Služby v požadovaném místě připojení a takto Službu zřídit, je-li to možné.
Do 30 dnů ode dne zřízení Služby obdrží Uchazeč písemnou Smlouvu, kterou je povinen podepsat a odeslat na adresu Poskytovatele. Smlouva je řádně uzavřena
okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2.6. Poskytovatel je oprávněn uzavření Smlouvy odmítnout v případě, že:
2.6.1. není v požadovaném místě připojení možné Službu zpřístupnit z technických anebo jiných provozních důvodů,
2.6.2. má pohledávku za Uchazečem,
2.6.3. zjistí, že Uchazeč je v konkurzu či likvidaci, popřípadě, že byl na Uchazeče podán návrh na prohlášení konkurzu,
2.6.4. zjistí, že Uchazeč při jednání o uzavření Smlouvy Poskytovateli předal zavádějící či nepřesné informace.
2.7. V případě potřeby Poskytovatel může Účastníkovi vypůjčit či prodat technické zařízení sloužící jako Koncové zařízení pro poskytování Služby u Účastníka.
V případě vypůjčení takového zařízení se použijí ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce. Poruchy vypůjčeného technického zařízení se považují
za Poruchu Služby. Účastník není oprávněn s vypůjčeným technickým zařízením bez pověření Poskytovatele jakkoli manipulovat.
3. Práva a povinnosti Účastníka
3.1. Účastník je oprávněn:
3.1.1. užívat Službu poskytovanou mu na základě Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek; Účastník není oprávněn bez pověření Poskytovatele nijak zasahovat
do nastavení Služby.
3.1.2. navrhnout Poskytovateli změny Smlouvy či těchto Všeobecných podmínek, zejména změnu Smlouvy v části týkající se technických parametrů
poskytované Služby; náklady na případné provedení takové změny hradí v plné výši Účastník,
3.1.3. písemně požádat Poskytovatele o zablokování přístupu na určená telefonní čísla, mimo čísel pro přístup k pracovištím tísňového volání,
3.1.4. bezplatně volat na čísla tísňového volání.
3.2. Účastník je povinen:
3.2.1. užívat poskytovanou Službu řádně, zodpovědně, v souladu s dobrými mravy a panujícími zvyklostmi, platným právním řádem České republiky, případně
instrukcemi Poskytovatele,
3.2.2. užívat Službu přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet pouze v místě poskytování Služby podle Smlouvy,
3.2.3. užívat výhradně Koncové zařízení schváleného typu pro danou Službu
3.2.4. hradit vyúčtovanou cenu za poskytnutou Službu řádně a včas,
3.2.5. hlásit Poskytovateli výskyt Poruch Služby, a to bez zbytečného odkladu na čísla k tomu určená Poskytovatelem,
3.2.6. uhradit Poskytovateli prokazatelně vynaložené náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávky Poskytovatele za Účastníkem založené Smlouvou,
3.2.7. uhradit Poskytovateli cenu za zvlášť sjednané a provedené servisní práce, např. servisní práce spočívající v odstraňování Poruchy Služby, která nemá původ
v závadě technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele,
3.2.8. poskytnout Poskytovateli veškerou faktickou součinnost potřebnou pro zprovoznění Služby či zajištění dalšího poskytování Služby Poskytovatelem
(zejména umožnit Poskytovateli vstup do nemovitosti, je-li toho zapotřebí, zajistit souhlas majitele nemovitosti s instalací koncového bodu, je-li zapotřebí).
Pokud Účastník Poskytovateli potřebnou součinnost ani na základě písemné výzvy neposkytne, považuje se toto jednání za závažné porušení smluvních
povinností Účastníka a Poskytovatel není povinen Účastníkovi Službu zprovoznit či v jejím dalším poskytování pokračovat. Takové prodlení se zprovozněním
Služby či s jejím dalším poskytováním není považováno za porušení Smlouvy Poskytovatelem a za prodlení na straně Poskytovatele,
3.2.9. uhradit veškerou škodu vzniklou na majetku Poskytovatele, pokud byl Poskytovatelem takový majetek Účastníkovi za účelem poskytování Služby
poskytnut,
3.2.10. vyrozumět Poskytovatele o veškerých změnách svých identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě, zejména o změně svého bydliště/sídla, obchodní
firmy, IČ, DIČ atp. Tyto změny je Účastník povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného prodlení po jejich provedení, nejpozději do 15 kalendářních dnů.
4. Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel je povinen:
4.1.1. poskytovat Účastníkovi Službu na základě Smlouvy nepřetržitě s výjimkami stanovenými dále v těchto Všeobecných podmínkách,
4.1.2. na své náklady v nejkratším možném termínu odstranit zjištěnou či nahlášenou Poruchu Služby za předpokladu, že má původ v závadě technického nebo
provozního charakteru na straně Poskytovatele; Poruchu služby je Poskytovatel povinen začít odstraňovat nejpozději následující pracovní den po jejím
nahlášení/zjištění,
4.1.3. poskytnout Účastníkovi na jeho výzvu aktuálně platné údaje o výši Cen za poskytované Služby, a to buď písemně nebo v elektronické podobě, případně,
souhlasí-li s tím Účastník, telefonicky,
4.1.4. požádá-li ho Účastník písemně o přenositelnost jeho čísla, učinit veškeré kroky potřebné pro její zajištění; za tímto účelem udělí Účastník Poskytovateli
potřebnou plnou moc.
4.2. Poskytovatel je oprávněn:
4.2.1. změnit platné Ceny za poskytované Služby. Poskytovatel je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny Cen, která
pro Účastníka znamená zhoršení smluvních podmínek, odeslat Účastníkovi oznámení o zamýšlené změně s informací, že je Účastník oprávněn bez sankce
Smlouvu písemně vypovědět, pokud s plánovanou změnou Cen nesouhlasí, a to s účinností ke dni účinnosti zamýšlené změny Cen. V případě, že Účastník takto
Smlouvu nevypoví, platí bez dalšího nevyvratitelná právní domněnka, že se změnou bezvýhradně souhlasí.
4.2.2. změnit Všeobecné podmínky. Poskytovatel je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny Všeobecných podmínek,
která pro Účastníka znamená zhoršení smluvních podmínek, odeslat Účastníkovi oznámení o zamýšlené změně s informací, že je Účastník oprávněn bez sankce
Smlouvu písemně vypovědět, pokud s plánovanou změnou Všeobecných podmínek nesouhlasí, a to s účinností ke dni účinnosti zamýšlené změny Všeobecných
podmínek. V případě, že Účastník takto Smlouvu nevypoví, platí bez dalšího nevyvratitelná právní domněnka, že se změnou bezvýhradně souhlasí.
4.2.3. změnit jednostranně funkce či vlastnosti poskytované Služby za předpokladu, že se jedná výlučně o změnu ve prospěch Účastníka,
4.2.4. postoupit svá práva a povinnosti Smlouvou založené na třetí osobu podnikající v elektronických komunikacích; má se za to, že Účastník se změnou v osobě
Poskytovatele bez dalšího souhlasí. Sjednaná kvalita poskytovaných Služeb, jakožto i smluvní podmínky musejí zůstat zachovány.
5. Přerušení poskytování Služby
5.1. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování dotčené Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě s okamžitou platností:
5.1.1. v případě, že by dalším poskytováním Služby mohlo dojít či docházelo ke škodě na majetku Poskytovatele, Účastníka či třetí osoby, případně ke škodám na
zdraví,
5.1.2. v případě, že by Účastník používal Koncové zařízení jiného než schváleného typu pro danou Službu,
5.1.3. v případě, že Účastník poruší svou povinnost dle ustanovení čl. 3 odst. 3.2. bod 3.2.10. těchto VP.
5.2. Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování dotčené Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě též v případě, že se Účastník ocitne v prodlení s
úhradou Vyúčtování za poskytnuté Služby a dlužnou částku neuhradí ani na základě prokazatelně učiněné výzvy ze strany Poskytovatele s uvedením náhradního
termínu k plnění ne kratšího než jeden týden ode dne dodání upozornění. Nákladově orientovanou cenu za prokazatelné upozornění je povinen uhradit Účastník.
5.3. Poskytovatel je oprávněn přerušit či omezit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu za účelem správy a nutné údržby technologického zařízení
Poskytovatele potřebného pro poskytování Služby.
5.4. Omezení poskytování dotčené Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě dle ustanovení čl. 5 není považováno za Poruchu Služby či za porušení
Smlouvy Poskytovatelem a za prodlení na straně Poskytovatele.
5.5. Za obnovení poskytování Služby v plném rozsahu po přerušení jejího poskytování dle ustanovení čl. 5 odst. 5.1. –
5.3. těchto Všeobecných podmínek je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Účastníkovi manipulační poplatek ve výši platné v době obnovení Služby; na
uveřejňování a sdělování výše předmětného poplatku se přiměřeně vztahují příslušná ustanovení těchto Všeobecných podmínek o Cenách za poskytnuté Služby.
6. Platební podmínky
6.1. Cena za poskytnutou Službu začíná být Poskytovatelem účtována ode dne převzetí funkční Služby Účastníkem. Dnem převzetí funkční Služby Účastníkem je
den, který Účastník potvrdí v Protokolu o předání Služby. Není-li takový protokol, považuje se za den převzetí funkční Služby den, kdy Poskytovatel zjistí, že
Účastník prokazatelně Službu užívá.
6.2. Poskytovatel je oprávněn účtovat a Účastník je povinen za poskytnutou Službu platit Cenu ve výši platné v době poskytnutí Služby, není-li smluvními
stranami dohodnuto jinak.
6.3. Aktuálně platné Ceny za poskytované Služby jsou vždy uveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele a vyvěšeny v jeho provozovnách.
6.4. Poskytovatel Účastníkovi bezprostředně po uplynutí zúčtovacího období vystaví na úhradu Ceny za poskytnutou Službu Vyúčtování a zašle mu ho na adresu
uvedenou ve Smlouvě. Poskytovatel je povinen Účastníkovi na základě jeho výzvy zaslat kopii Vyúčtování. Poskytnutí kopie Vyúčtování nemá odkladný vliv na
jeho splatnost.
6.5. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.
6.6. Účastník je povinen uhradit Vyúčtování do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Poskytovatelem.
6.7. V případě, že se držiteli poštovní licence nepodaří Vyúčtování Účastníkovi doručit z důvodu toho, že se Účastník odstěhoval bez udání nové adresy nebo si
Účastník zásilku nevyzvedl v úložní době či její převzetí odmítl, považuje se Vyúčtování za doručené dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou zásilku
Poskytovatel doručil zpět s poznámkou, že se adresát odstěhoval bez udání nové adresy, že zásilka nebyla vyzvednuta v úložné době či že adresát její převzetí
odmítl.
6.8. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou Vyúčtování se Poskytovatel s Účastníkem dohodli na smluvním úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
denně.
7. Platnost a účinnost Smlouvy
7.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7.2. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou písemně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Účastníkovi v
případě, že:
7.2.1. byl na Účastníka podán návrh na prohlášení konkurzu, či byl konkurz již prohlášen,
7.2.2. Účastník vstoupil do likvidace,
7.2.3. Poskytovateli či třetím osobám hrozí vzniknout či vzniká v důsledku jednání Účastníka škoda,
7.2.4. Účastník užívá Služby v rozporu s platnými právními předpisy,
7.2.5. Účastník se dopustil závažného porušení smluvních povinností,
7.2.6. Účastník Poskytovateli úmyslně sdělil nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil Cenu za
poskytnuté Služby, a to i po prokazatelném upozornění ze strany Poskytovatele. Soustavným opožděným placením se rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě
jsoucích Vyúčtování po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se rozumí existence nejméně 3 nezaplacených Vyúčtování.
7.3. Vypoví-li Poskytovatel způsobem dle ustanovení odst. 7.2. bodu 7.2.5., 7.2.6. tohoto článku Všeobecných podmínek Smlouvu uzavřenou na dobu určitou
před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, je oprávněn vyúčtovat Účastníkovi smluvní pokutu ve výši jedné pětiny součinu počtu zbývajících měsíců trvání
Smlouvy a výše měsíčního paušálu za poskytované Služby. Na úhradu této smluvní pokuty se přiměřeně vztahují ustanovení čl. 6 těchto Všeobecných podmínek.
8. Mlčenlivost, ochrana osobních údajů
8.1. Smluvní strany Smlouvy se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích obchodního, finančního a technického charakteru o druhé smluvní
straně, se kterými se seznámily během trvání smluvního vztahu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.
8.2. Povinnost mlčenlivosti smluvních stran je vymezena příslušnými ustanoveními platného právního řádu České republiky.
8.3. V souvislosti s plněním Smlouvy je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní, případně identifikační údaje Účastníka, jakožto i odpovídající provozní
údaje. Má se za to, že Účastník se zpracováváním svých osobních údajů souhlasí.
8.4. Účastník tímto výslovně souhlasí se zveřejněním potřebných informací o své osobě v seznamu Účastníků, který je Poskytovatel povinen zveřejňovat nebo
poskytovat osobám oprávněným k tomu právními předpisy.
8.5. Ochrana osobních údajů Účastníků je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytovatel je správcem osobních údajů a osobou oprávněnou
nakládat osobními údaji dle příslušných právních předpisů.
9. Technické podmínky, odpovědnost Poskytovatele
9.1. Vzhledem k charakteru mezinárodní sítě Internet neodpovídá Poskytovatel za její úplnou funkčnost nebo dostupnost.
9.2. Vzhledem k charakteru Služby přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet neručí Poskytovatel za dovolatelnost do požadované destinace.
9.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Účastníkovi vznikla v důsledku neodborného nakládání s Koncovým zařízením sloužícím pro užívání Služby.
9.4. Poskytovatel není povinen nahrazovat Účastníkovi škodu, která mu vznikne v důsledku Poruchy Služby či postupu Poskytovatele dle ustanovení čl. V těchto
Všeobecných podmínek.
9.5. Přístupová rychlost uvedená v technické specifikaci Služby je rychlost měřená na fyzické vrstvě.
10. Reklamace
10.1. Účastník je oprávněn podat u Poskytovatele Reklamaci:
10.1.1. na Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu
10.1.2. na poskytovanou Službu.
10.2. Reklamaci na Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu je Účastník oprávněn podat u Poskytovatele písemně nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení
Vyúčtování na adresu Účastníka, jinak právo na podání Reklamace zanikne. Reklamace musí obsahovat označení Účastníka, Smlouvy, vadného Vyúčtování a
vylíčení skutečností, ve kterých spatřuje Účastník vadu Vyúčtování; dále musí být Reklamace podepsána Účastníkem či osobou oprávněnou činit jménem
Účastníka právní úkony. Vadné Vyúčtování Ceny je takové Vyúčtování, u kterého výše vyúčtované částky neodpovídá skutečně poskytnutým Službám.
10.3. V případě, že Poskytovatel Reklamaci na Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu vyřídí kladně a zjistí, že došlo k vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu
v neprospěch Účastníka, je povinen vrátit rozdíl ceny nejpozději do 1 měsíce ode dne vyřízení Reklamace na účet Účastníka, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.
10.4. Reklamaci na poskytovanou Službu je Účastník oprávněn podat nejpozději do dvou měsíců ode dne předpokládané Poruchy Služby, jinak právo na podání
Reklamace zanikne. Reklamace musí obsahovat označení Účastníka, Smlouvy, vylíčení skutečností, ve kterých spatřuje Účastník poruchu Služby, zejména popis
údajné poruchy Služby, čas a délku jejího výskytu; dále musí být Reklamace podepsána Účastníkem či osobou oprávněnou činit jménem Účastníka právní úkony.
10.5. V případě, že Poskytovatel při vyřizování Reklamace na poskytovanou Službu zjistí, že Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno
využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je povinen přiměřeně snížit Cenu za poskytnutou Službu, nebo po
dohodě s Účastníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem, nedohodnou-li se smluvní strany Smlouvy jinak.
10.6. Poskytovatel je povinen Reklamaci na vadné Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu nebo Reklamaci na poskytovanou Službu vyřídit bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne jejího podání. Vyžaduje-li vyřízení Reklamace projednání se zahraničním operátorem, je Poskytovatel povinen
reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího podání.
10.7. Podání Reklamace dle tohoto článku Všeobecných podmínek nemá odkladný účinek na splatnost Vyúčtování.
10.8. Poskytovatel, který kladně vyřídil Reklamaci na Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu nebo Reklamaci na poskytovanou Službu a splnil své povinnosti
dle ustanovení odst. 10.3. a 10.5. tohoto článku Všeobecných podmínek, není povinen uhrazovat Účastníkům náhradu škody, která jim vznikla v důsledku
vadného Vyúčtování Ceny za poskytnutou Službu či v důsledku vadného poskytnutí Služby, případně v důsledku neposkytnutí Služby.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Zřízení Služby přenosu hlasu prostřednictvím sítě Internet je podmíněno funkčním přístupem k síti Internet. V případě, že dojde k omezení či přerušení
poskytování připojení k síti Internet, je rovněž bez dalšího fakticky omezeno či přerušeno poskytování Služby přenosu hlasu prostřednictvím sítě Poskytovatele a
sítě Internet.
11.2. Veškerá ustanovení těchto VP, která se vztahují na Účastníka, se přiměřeně vztahují též na Uchazeče, kterému byla zřízena Služba dle ustanovení čl. 2 odst.
2.5. těchto VP.
11.3. Veškeré právní úkony činěné na základě Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek písemně musí být odeslány na adresu smluvní strany uvedenou ve
Smlouvě. V případě, že se držiteli poštovní licence nepodaří zásilku doručit adresátovi z důvodu toho, že se odstěhoval bez udání nové adresy nebo si zásilku
nevyzvedl v úložní době či její převzetí odmítl, považuje se zásilka za doručenou dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou zásilku odesilateli doručil zpět
s poznámkou, že se adresát odstěhoval bez udání nové adresy, že zásilka nebyla vyzvednuta v úložné době či že adresát její převzetí odmítl.
11.4. Písemný právní úkon činěný na základě Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek může být jednající stranou učiněn též v elektronické podobě nebo faxem.
Takový právní úkon musí být do tří kalendářních dnů doplněn o písemné podání stejného obsahu, jinak je neúčinný.
11.5. Součástí Smlouvy jsou:
11.5.1. závazná objednávka
11.5.2. součásti uvedené v ustanovení čl. 6 Smlouvy,
11.5.3. Protokol o předání Služby, existuje-li,
11.5.4. Protokol o výpůjčce technického zařízení, existuje-li,
11.6. V případě, že dojde k rozporu mezi ujednáními Smlouvy, Všeobecných podmínek, popřípadě jiných závazných smluvních dokumentů, mají přednost
příslušná ustanovení Smlouvy či jejích Dodatků.
11.7. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele.
 

Newsflash

Internetové připojení
Zřizujeme internetové připojení v Budyni nad Ohří